Αρχική Σελίδα

Ανώτατη Εκκλησιαστική Ακαδημία Βελλάς Ιωαννίνων

Ίδρυση

Η Ανώτατη Εκκλησιαστική Ακαδημία (ΑΕΑ) Βελλάς Ιωαννίνων αποτελεί συνέχεια της Ανωτέρας Εκκλησιαστικής Σχολής Βελλάς Ιωαννίνων, η οποία με το Νόμο 3432/2006, άρθρο 3, μετονομάστηκε σε ΑΕΑ Βελλάς Ιωαννίνων και ανωτατοποιήθηκε σε Σχολή Πανεπιστημιακού Επιπέδου (ΠΕ) τετραετούς φοιτήσεως, όπως και οι άλλες τρεις ομοιόβαθμες Σχολές Αθηνών, Θεσσαλονίκης και Ηρακλείου Κρήτης.

Σύμφωνα με το άρθρο 3 του Νόμου 3432/2006, οι τέσσερις Ανώτερες Εκκλησιαστικές Σχολές Αθηνών, Θεσσαλονίκης, Βελλάς Ιωαννίνων και Ηρακλείου Κρήτης «μετονομάζονται σε Ανώτατες Εκκλησιαστικές Ακαδημίες (Α.Ε.Α.). Οι Ανώτατες Εκκλησιαστικές Ακαδημίες καταρτίζουν στελέχη της Ορθόδοξης Εκκλησίας στην Ελλάδα, παρέχουν εκπαίδευση και χορηγούν πτυχία ισότιμα με εκείνα των Ιδρυμάτων της Ανώτατης Εκπαίδευσης. Η λειτουργία των Ανωτάτων Εκκλησιαστικών Ακαδημιών αρχίζει από το ακαδημαϊκό έτος 2007−2008».

Λειτουργία

Η ΑΕΑ Βελλάς Ιωαννίνων άρχισε τη λειτουργία της το ακαδημαϊκό έτος 2007−2008 με δύο Προγράμματα (Τμήματα) Σπουδών: α) Πρόγραμμα Ιερατικών Σπουδών (με οκτώ εξάμηνα σπουδών), και β) Πρόγραμμα Εκκλησιαστικής Μουσικής και Ψαλτικής (με οκτώ εξάμηνα σπουδών), με την εισαγωγή φοιτητών και φοιτητριών μέσω πανελληνίων εξετάσεων.

Σκοπός της Ακαδημίας

Σκοπός της Τριτοβάθμιας Εκκλησιαστικής Εκπαίδευσης – συνεπώς και της ΑΕΑ Βελλάς Ιωαννίνων – είναι η ανάδειξη και κατάρτιση Κληρικών και Λαϊκών Στελεχών της Ορθόδοξης Εκκλησίας στην Ελλάδα, υψηλού μορφωτικού επιπέδου και χριστιανικού ήθους (Νόμος 3432/2006, άρθρο 2).

Πρόσβαση στην ΑΕΑ Βελλάς Ιωαννίνων (απόσπασμα από το άρθρο 4 του Νόμου 3432/2006)

4.1 Πρόσβαση στα προγράμματα σπουδών των Ανωτάτων Εκκλησιαστικών Ακαδημιών έχουν οι κάτοχοι απολυτηρίου Ενιαίου Λυκείου ή άλλου ισότιμου σχολείου δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης σύμφωνα με τις προϋποθέσεις και τους όρους του συστήματος εισαγωγής στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση, εφόσον είναι Χριστιανοί Ορθόδοξοι, ειδικά δε για τα Προγράμματα Ιερατικών Σπουδών γίνονται δεκτοί μόνο άρρενες υποψήφιοι.
Επίσης:
4.4 Πρόσβαση στις Ανώτατες Εκκλησιαστικές Ακαδημίες έχουν οι κάτοχοι απολυτηρίου Ενιαίων Εκκλησιαστικών Λυκείων σε ποσοστό 10% επιπλέον του αριθμού των εισακτέων σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος άρθρου.