Κατατακτήριες Εξετάσεις ακαδημαϊκού έτους 2021-2022. Ανακοίνωση Ύλης

Κατατακτήριες Εξετάσεις ακαδημαϊκού έτους 2021-2022. Ανακοίνωση Ύλης

         Από την Γραμματεία της Ανωτάτης Εκκλησιαστικής Ακαδημίας Βελλάς Ιωαννίνων ανακοινούται ότι, σύμφωνα με το αριθμ. πρωτ. Φ.2/194545/Β3/18-12-2013 έγγραφο του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων – Διεύθυνση Σπουδών και Φοιτητικής Μέριμνας το οποίο αντικαταστάθηκε από την Υ.Α 92983/Ζ1/11-06-2015 και με την με αριθ. πρωτ. Φ.1/192329/Β3/13-12-2013 απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων «Διαδικασία Κατάταξης πτυχιούχων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης» (Φ.Ε.Κ. αρ. 3185, τ. Β΄, 16-12-2013), οι κατατακτήριες εξετάσεις, για το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022, θα διενεργηθούν ως εξής:

Α) ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ

  Τα προβλεπόμενα δικαιολογητικά σύμφωνα με το άρθρο 3 της ανωτέρω Υ.Α. είναι τα εξής:  α) Αίτηση του ενδιαφερομένου

 β) Αντίγραφο πτυχίου ή πιστοποιητικό περάτωσης σπουδών. Προκειμένου για πτυχιούχους εξωτερικού συνυποβάλλεται και βεβαίωση ισοτιμίας του τίτλου σπουδών τους από τον Διεπιστημονικό Οργανισμό Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών και Πληροφόρησης (Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.) ή από το όργανο που έχει την αρμοδιότητα αναγνώρισης του τίτλου σπουδών.

γ) Φωτοτυπία Αστυνομικής Ταυτότητας.

Η κατάθεση των αιτήσεων και των δικαιολογητικών από τους υποψηφίους θα γίνεται από 01/11/2021 έως και 15/11/2021 στη Γραμματεία της Ακαδημίας από 09:00 π.μ. έως και 13:30 μ.μ.

Β) ΥΛΗ ΤΩΝ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ

 Τα εξεταζόμενα μαθήματα είναι τρία (03) για το κάθε Πρόγραμμα Σπουδών της Ακαδημίας και ορίζονται ως εξής:

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΕΡΑΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ:

1) Εισαγωγή στην Καινή Διαθήκη. Ύλη: Ιωάννη Καραβιδόπουλου, Εισαγωγή στην Καινή Διαθήκη, εκδόσεις Πουρναρά, κεφάλαια: 1: Εισαγωγικά, 2: Ιστορία του κανόνα της Κ.Δ, 3:Τα Ευαγγέλια, 4:το κατά Μάρκον Ευαγγέλιο, 5:το κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο, 6:το κατά Λουκάν Ευαγγέλιο, 7:το κατά Ιωάννην Ευαγγέλιο, 8: Πράξεις Αποστόλων, 9:Ο Απόστολος Παύλος και οι επιστολές του (τα γενικά), 10: Οι καθολικές επιστολές (τα γενικά).

 2) Υμνολογία και Υμνογραφία. Ύλη: Καρόλου Μητσάκη, Βυζαντινή Υμνογραφία από την Εποχή της Καινής Διαθήκης έως και την Εικονομαχία, εκδόσεις Γρηγόρη, Αθήνα 1986, σελίδες 39 – 106, 171 – 353.

3) Ερμηνεία Καινής Διαθήκης. Ύλη: Παναγιώτη Τρεμπέλα, Υπόμνημα εις το κατά Λουκάν Ευαγγέλιον, έκδοσις δευτέρα Αδελφότης Θεολόγων «Ο ΣΩΤΗΡ», Αθήναι 1995. Κεφάλαιο Α΄ έως και Θ΄ Στίχ. 50 και Κεφάλαιο ΙΘ΄ έως και ΚΔ΄. (Κείμενο – Νεοελληνική Απόδοση – Σχολιασμός – Γραμματικές Παρατηρήσεις).

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΚΑΙ ΨΑΛΤΙΚΗΣ:

1) Εισαγωγή στη Βυζαντινή Μουσικολογία. Ύλη: Γρηγορίου Θ. Στάθη, Οι Αναγραμματισμοί και τα Μαθήματα της Βυζαντινής Μελοποιίας, Εκδόσεις Ίδρυμα Βυζαντινής Μουσικολογίας, Αθήνα 2006, σελ. 1 – 133.

2) Υμνολογία και Υμνογραφία. Ύλη: Κωνσταντίνου Μητσάκη, Βυζαντινή Υμνογραφία, από την Εποχή της Καινής Διαθήκης έως και την Εικονομαχία, εκδόσεις Γρηγόρη, Αθήνα 1986, σελίδες 39 – 106 και 171 – 353.

3) Θεωρία και Πράξη Ι. Ύλη: Δ. Παναγιωτόπουλου, Θεωρία και Πράξη της Βυζαντινής Εκκλησιαστικής Μουσικής, Εκδόσεις «Ο ΣΩΤΗΡ». Μέρος Γ΄: Οι οκτώ ήχοι της Βυζαντινής Μουσικής, σελίδες 172 – 238.

       

Δημοσιεύθηκε στην Ανακοινώσεις, Ανακοινώσεις Γραμματείας. Αποθηκεύστε τον μόνιμο σύνδεσμο.