ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΚΑΤΑΤΑΚΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2020-2021.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΚΑΤΑΤΑΚΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2020-2021.

Σύμφωνα με την υπό στοιχεία 54277/Ζ1(ΦΕΚ 2067/τευχ. Β΄/19-5-2021) απόφαση του Υφυπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων, με την οποία τροποποιήθηκε η υπό στοιχεία 48918/Ζ1 (ΦΕΚ 1818/Τευχ. Β΄/29-4-2021) απόφασή του, οι κατατακτήριες εξετάσεις για το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021, οι οποίες είχαν ανασταλεί λόγω της ισχύος των έκτακτων μέτρων για τον περιορισμό του κινδύνου διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, θα πραγματοποιηθούν κατ’ εξαίρεση κατά το χρονικό διάστημα από 19 Μαΐου έως 30 Ιουνίου 2021.

Στην Ανώτατη Εκκλησιαστική Ακαδημία Βελλάς Ιωαννίνων οι κατατακτήριες εξετάσεις όλων των μαθημάτων, τόσο για το Πρόγραμμα Ιερατικών Σπουδών, όσο και για το Πρόγραμμα Εκκλησιαστικής Μουσικής και Ψαλτικής, θα διεξαχθούν στην έδρα της Ακαδημίας την Τρίτη 15 Ιουνίου 2021 και ώρα 9:00 π.μ.

Οι εξεταζόμενοι οφείλουν να προσέλθουν μισή ώρα πριν την έναρξη των εξετάσεων και να φέρουν υποχρεωτικά μαζί τους το δελτίο αστυνομικής ταυτότητας ή άλλο επίσημο έγγραφο (π.χ. διαβατήριο), προκειμένου να εξακριβωθεί και να πιστοποιηθεί η ταυτότητά τους.

Οι κατατακτήριες εξετάσεις θα πραγματοποιηθούν με αναλογική εφαρμογή των μέτρων πρόληψης και προστασίας του άρθρου 20 της υπό στοιχεία Δ.1α/Γ.Π.οικ.69543/31.10.2020 ( Β’ 4810) κοινής υπουργικής απόφασης, όπως εκάστοτε ισχύει, τηρουμένων και των γενικών μέτρων που προβλέπονται στις από 20-8-2020, 3-9-2020 και 26-10-2020 εισηγήσεις της Εθνικής Επιτροπής Δημόσιας Υγείας έναντι του κορωνοϊού COVID-19:

α. Υποχρεωτική χρήση μη ιατρικής μάσκας από τους υποψηφίους στους εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους.

β. Τήρηση των μέγιστων δυνατών αποστάσεων μεταξύ των υποψηφίων και μεταξύ αυτών και των καθηγητών / επιτηρητών.

γ. Αποφυγή συγχρωτισμού.

δ. Συχνός καθαρισμός των χεριών με χρήση αλκοολούχου αντισηπτικού διαλύματος.

ε. Καθαρισμός αιθουσών, επιφανειών και εξοπλισμού μετά από κάθε χρήση, εξασφάλιση επαρκούς φυσικού αερισμού των αιθουσών.

Επιπροσθέτως, ορίζεται ότι η είσοδος στις εξετάσεις επιτρέπεται μόνο με την επίδειξη χειρόγραφης βεβαίωσης / δήλωσης αρνητικού αυτοδιαγνωστικού ελέγχου (self test) έως και είκοσι τέσσερις (24) ώρες πριν από την εξέταση ή άλλου τύπου διαγνωστικού ελέγχου (rapid test ή PCR test) έως και εβδομήντα δύο (72) ώρες πριν από την εξέταση, η οποία υπογράφεται από τον εξεταζόμενο (επισυνάπτεται στην ανακοίνωση).

Η δαπάνη για τον αυτοδιαγνωστικό ή τον διαγνωστικό έλεγχο βαρύνει τον εξεταζόμενο.

Δημοσιεύθηκε στην Ανακοινώσεις, Ανακοινώσεις Γραμματείας. Αποθηκεύστε τον μόνιμο σύνδεσμο.