ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΘΕΣΗΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (Δ.Π.)

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΘΕΣΗΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (Δ.Π.)με γνωστικό αντικείμενο «Εφαρμογές της Πληροφορικής» στη βαθμίδα του Καθηγητή.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βελλά, 30/07/2020

ΑΝΩΤΑΤΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ Αρ. Πρωτ. 980

ΒΕΛΛΑΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

ΠΡΟΕΔΡΟΣ Α.Σ. 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΘΕΣΕΩΝ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (Δ.Π.)

Η Ανώτατη Εκκλησιαστική Ακαδημία Βελλάς Ιωαννίνων ανακοινώνει την προκήρυξη της παρακάτω θέσης Δ.Π. με βάση την υπ. αριθμ. Φ.201/12/90781/Ζ2 Υπουργική Απόφαση (ΑΔΑ: Ω0ΠΠ46ΜΤΛΗ-Υ21):

1.  Μία (1) θέση διδακτικού προσωπικού (Δ.Π.) με γνωστικό αντικείμενο «Εφαρμογές της Πληροφορικής» στη βαθμίδα του Καθηγητή.

Η παραπάνω προκήρυξη της θέσης Δ.Π. δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 1124/17.07.2020 τ. Γ’.

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι έως την 28/8/2020 να υποβάλουν στη Γραμματεία της Ακαδημίας τα απαραίτητα δικαιολογητικά, όπως αυτά αναφέρονται στο ανωτέρω ΦΕΚ.

Πληροφορίες: Γραμματεία ΑΕΑ Βελλάς Ιωαννίνων, τηλ: 26530-41281 και 26530-41236, e-mail: contact@aeavellas.gr , ιστ. www.aeavellas.gr

H Πρόεδρος

του Α.Σ. ΑΕΑ Βελλάς Ιωαννίνων

Μαρία Ράπτη

Αναπληρώτρια Καθηγήτρια

Δημοσιεύθηκε στην Ανακοινώσεις Α.Σ., Ανακοινώσεις Γραμματείας, Γενικές Ανακοινώσεις. Αποθηκεύστε τον μόνιμο σύνδεσμο.