ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Π.Μ.Σ. “Η Θεολογία στον Σύγχρονο Κόσμο” του Τμήματος Θεολογίας του Ε.Κ.Π.Α. (ακαδημαϊκό έτος 2020-21

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Π.Μ.Σ. “Η Θεολογία στον Σύγχρονο Κόσμο” του Τμήματος Θεολογίας του Ε.Κ.Π.Α. (ακαδημαϊκό έτος 2020-21

ΘΕΟΛΟΓΙΚΗ ΣΧΟΛΗ

ΤΜΗΜΑ ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

“Η ΘΕΟΛΟΓΙΑ ΣΤΟΝ ΣΥΓΧΡΟΝΟ ΚΟΣΜΟ”

Πληροφορίες: https://syko.theol.uoa.gr/

___________________________________

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ – Αθήνα, 14 Ιουλίου 2020

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ Π.Μ.Σ. «Η ΘΕΟΛΟΓΙΑ ΣΤΟΝ ΣΥΓΧΡΟΝΟ ΚΟΣΜΟ» ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ ΤΟΥ Ε.Κ.Π.Α.

(ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2020-2021)

Το Τμήμα Θεολογίας της Θεολογικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών προσκαλεί τους ενδιαφερομένους να υποβάλουν αίτηση για εισαγωγή στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) «Η Θεολογία στον Σύγχρονο Κόσμο» (Theology in the Contemporary World) με τρεις Ειδικεύσεις:

1. «Θρησκευτικός Τουρισμός»

   (Religious Tourism)

2. «Θεολογία, Εκπαίδευση και Διαπολιτισμική Επικοινωνία»

   (Theology, Education and Intercultural Communication)

3. «Εκκλησία, Διαθρησκειακός Διάλογος και Διεθνείς Σχέσεις»

   (Church, Interreligious Dialogue and International Relations)

– Επισυνάπτονται η Αφίσα, η Προκήρυξη και η Αίτηση του προγράμματος.

Οι αιτήσεις των υποψηφίων μαζί με τα απαραίτητα δικαιολογητικά υποβάλλονται ηλεκτρονικά από 2 Σεπτεμβρίου 2020 μέχρι και 10 Οκτωβρίου

2020 μέσω της ηλεκτρονικής ταχυδρομικής διεύθυνσης του Π.Μ.Σ.:

tcw@theol.uoa.gr. Αναλυτικές οδηγίες σχετικά με την προετοιμασία και απσοτολή της υποψηφιότητάς σας είναι διαθέσιμες στην Προκήρυξη και στην επίσημη ιστοσελίδα του Π.Μ.Σ.

https://syko.theol.uoa.gr/.

Στο πλαίσιο της λειτουργίας του Π.Μ.Σ. προβλέπεται καταβολή τελών φοίτησης, η οποία κρίνεται ως εξαιρετικά ανταποδοτική για τους μελλοντικούς κατόχους του Δ.Μ.Σ., καθώς θα αποκτήσουν ειδίκευση σε αντικείμενα με μεγάλη επαγγελματική ανταπόδοση.

Μετά τιμής,

Η Διευθύντρια του Π.Μ.Σ.

Καθηγήτρια Ιωάννα Στουφή-Πουλημένου

Πληροφορίες – Γραμματεία

Π.Μ.Σ. “Η Θεολογία στον Σύγχρονο Κόσμο”

Ταχυδρομική Διεύθυνση: Κτήριο Θεολογικής Σχολής, Πανεπιστημιόπολη 157 84, Αθήνα

Τηλέφωνο-Fax: 210 727 5872, 5717 – Fax: 210 727 5811

Email: tcw@theol.uoa.gr

Ιστοσελίδα: https://syko.theol.uoa.gr/

Δημοσιεύθηκε στην Ανακοινώσεις Γραμματείας. Αποθηκεύστε τον μόνιμο σύνδεσμο.